CAP MOLD

قالب درب بطری

قالب بادی Blow mold نیز بخش مهمی از کل خط تولید بطری PET است . ساختار قالب بادی بسیار ساده است ، بنابراین طراحی بطری بسیار مهم است .