از جمله فرآورده های پرکاربرد تولید شده در بخش صنایع پزشکی در شرکت MPTE تولید قالب های سرم و  VIAL است .

اندازۀ استاندارد این کیسه ها از 50 میلی لیتر تا 1000 میلی لیتر می باشد .